Kategorie soutěže

1. Audio a video prezentace

Interní či externí video prezentace, instruktážní videa, grafické animace a další video obsah distribuovaný prostřednictvím on-line kanálů. Kategorie dále zahrnuje radiové spoty, znělky a jiné audio obsahy. Přihlašujete-li podcast, využijte kategorii Podcast.

2. Brožura, ročenka a katalog

Firemní médium obsahující základní informace o společnosti, jejích produktech či činnosti. Může nabízet informace o historii společnosti, o její současnosti, získaných oceněních, certifikátech či aktivitách z oblasti společenské odpovědnosti atp. Může být vydáváno periodicky i jednorázově například v souvislosti s konkrétním výročím společnosti nebo při jiné příležitosti. Do kategorie spadají brožury, ročenky / výroční knihy, katalogy, kalendáře, letáky a podobně. Může mít tištěnou i on-line formu.

3. Elektronický časopis a blog

Elektronicky vydávaný časopis či blog s periodicitou příspěvků minimálně 1x měsíčně. Kategorie zahrnuje komunikaci firem a obchodních společností, institucí veřejné a státní správy, politických stran, nevládních neziskových organizací, asociací a dalších subjektů směrem na koncové zákazníky a místní komunity (B2C), občany (G2C), obchodní společnosti (B2B), ale i zaměstnance (B2E) či další příznivce.

4. Externí tištěný časopis a noviny

Tiskovina vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Kategorie zahrnuje komunikaci firem a obchodních společností, institucí veřejné a státní správy, politických stran, nevládních neziskových organizací, asociací a dalších subjektů směrem na koncové zákazníky a místní komunity (B2C), občany (G2C), obchodní společnosti (B2B) a další příznivce.

5. Integrovaná kampaň

Ocenění patří kampani s nejefektivnější integrací napříč sociálními a tradičními komunikačními kanály. Přihlašovatelé by měli popsat, jak obsah přizpůsobovali pro každou platformu, a vše sjednotili tak, aby kampaň jako celek předala jednotnou zprávu a naplnila své strategické a komunikační cíle.

6. Interní komunikace a employee engagement

Strategická komunikace nebo projekt zapojující interní zúčastněné strany, jako jsou manažeři, zaměstnanci a odbory. V přihlášce specifikujte řešené obchodní a organizační potřeby (např. výkon, produktivita, „zelená“ témata, zákaznický servis, řízení nákladů), klíčová očekávání od zúčastněných stran a dosažení skutečné angažovanosti či změny chování. Uveďte, jak byla komunikace integrována s jinými činnostmi.

7. Interní tištěný časopis a noviny

Tiskovina interní povahy, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Kategorie zahrnuje komunikaci firem a obchodních společností, institucí veřejné a státní správy, politických stran, nevládních neziskových organizací, asociací a dalších subjektů na své zaměstnance či partnery.

8. Kreativní idea

Kreativní nápad posouvá značku novým směrem a přináší výsledky, které předčí očekávání. Kreativní pojetí může vést k regionálním variacím, ale musí být založeno na jasné a prokazatelné myšlence.

9. Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs

Nejefektivnější řešení problému, krize či změny, která může ovlivnit důvěryhodnost a reputaci značky. Uveďte cíle, strategii, použité metody a kdo byl odpovědný za implementaci krizové komunikace (poradenský tým, interní tým, kombinace obou). Kategorie zahrnuje i projekty z oblasti public affairs, které reagují na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních aktivit. Vzhledem k citlivé povaze informací mohou přihlašovatelé označit jednotlivé části přihlášky jako přísně důvěrné, informace v nich obsažené pak nebudou zveřejněny.

10. Launch, relaunch, rebranding

Komunikační strategie a její exekutiva vztahující se k uvedení produktu či služby na trh, případně k jejímu znovuuvedení. Kategorie také zahrnuje částečný i celkový rebranding, jehož cílem je vytvořit nové vnímání identity značky.

11. Mobilní aplikace a inovace

Softwarová aplikace vytvořená speciálně pro chytré telefony, tablety a další mobilní zařízení. Kategorie zahrnuje aplikace pro interní účely, komerční aplikace i volně dostupné aplikace. Do kategorie lze také přihlašovat jakékoliv další využití technologií za účelem komunikace s cílovou skupinou. Jedná se tak například o chatboty, virtuální realitu, videomapping, 3D hologramy a další.

12. Newsletter

Newsletter zasílaný e-mailem periodicky, minimálně však 2× ročně. Je určený pro interní či externí potřeby společnosti. Informuje o produktech, novinkách, dění ve společnosti, zaměstnancům a spolupracovníkům přináší zprávy od vedení společnosti, spoluvytváří vztah zákazníků, zaměstnanců a spolupracovníků ke společnosti nebo značce.

13. Nízký rozpočet a jeho efektivita

Nejúspěšnější využití nízkého rozpočtu v jednorázové kampani. Tato kategorie se vztahuje na práci interních komunikačních týmů i externích agenturních týmů ve všech sektorech. Bude hodnocen dopad, tvořivost, celkové náklady a účinnost kampaně. Rozpočet je omezen maximální částkou 400 000 Kč vydaných na celkové pokrytí nákladů kampaně. 

14. Podcast

Audio obsah, volitelně doplněný o videozáznam, který se šíří formou podcastingu. Jedná se o zaznamenanou mluvenou sekvenci určenou k poslechu, a to jak pro externí, tak interní publikum. Porota hodnotí navazující zvukové záznamy nebo videozáznamy jako celek v rámci konkrétního přihlášeného kanálu. 

15. PR event

Událost jakéhokoliv rozsahu i formátu, jejímž cílem je budovat hodnotu a pověst značky nebo naplnit její komunikační potřebu v rámci širší strategické PR kampaně. Kategorie zahrnuje firemní eventy, zábavní události, sportovní a networkingové akce, konference, vzdělávací semináře a workshopy, tisková setkání, teambuildingy, výstavy a vernisáže, koncerty, přehlídky, veletrhy a další organizované události.

16. Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG

Projekty, které demonstrují hmatatelné odhodlání organizace plnit závazky v oblasti etiky, životního prostředí nebo sociální spravedlnosti. V této kategorii budou oceněny výjimečné příklady komunikace sociální a environmentální odpovědnosti podniků a komunikace investování podle ESG kritérií.

17. Struktura, obsah a storytelling

Autorský obsah, obsah (spolu)vytvářený uživateli, interaktivní obsah a obsahové strategie, které relevantním a konzistentním způsobem komunikují značku a její příběh či stanoviska. Kategorie bude vyhodnocena z hlediska toho, jak byl obsah strukturován, distribuován, do jaké míry zapojoval (a udržel) publikum, případně zda posiloval určité chování publika.

18. Výroční zpráva

Výroční zpráva podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období, stejně jako o vyhlídkách budoucího vývoje. Může mít tištěnou i on-line formu.

19. Využití sociálních sítí a influencer marketing

Využití jakékoliv sociální sítě způsobem, který komunikaci naplňuje inovátorskými a jedinečnými prvky. Kategorie zahrnuje správu sociálních profilů, jednorázové či dlouhodobé kampaně, chatboty, budování sociálních komunit, sociální engagement a další podobná využití. Hodnotí se i grafické zpracování příspěvků a jejich konzistence. Skrze optiku sociálních sítí porotci dále posoudí projekty, které s podporou influencera / celebrity / bloggera unikátním způsobem komunikují téma, produkty či služby.

20. Webové stránky

Webové stránky sloužící k interní či externí komunikaci společnosti. Mohou být charakteru on-line prezentace, intranetu, ale i microsity vytvořené pro krátkodobé a dlouhodobé kampaně. Kategorie zahrnuje i webové aplikace, nikoliv však primárně mobilní.

Oborové kategorie

Nejlepší projekt v sektoru:

 • Auto-moto a doprava
 • Finanční služby
 • FMCG, krása a móda
 • Neziskový sektor
 • Průmysl, strojírenství a energetika
 • Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie
 • Telekomunikace a IT
 • Veřejný sektor​ a politická komunikace
 • Zdravotní péče a farmacie

Grand Prix

 • Projekt roku
 • Nejlepší agentura
 • Talent
 • Osobnost PR

Do kategorií Grand Prix se nelze přihlásit. Vítěze nominuje a posoudí odborná porota soutěže. Bude vyhlášeno pouze 1. místo každé kategorie.