Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv firma a obchodní společnost, instituce veřejné a státní správy, politická strana, nezisková organizace, asociace a další subjekty, které působí v České republice a na Slovensku. Soutěže se může zúčastnit také agentura nebo jiná třetí osoba, která zpracovává přihlašovaný projekt pro zadávající společnost působící v České republice či na Slovensku.

Pořadatel soutěže může přihlášené projekty a jejich přílohy použít pro prezentaci soutěže. Pokud si přihlašovatel nepřeje zveřejnit některé části projektu, uvede tuto informaci do přihlášky. Za obsah publikace, která nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nese odpovědnost vydavatel. 

 

Podmínky pro zařazení přihlášených prací do hlavní kategorie soutěže:

 • Řádné vyplnění on-line přihlášky, či zaslání vyplněné tištěné přihlášky umístěné na webovém portálu soutěže.
 • V kategoriích "Externí tištěný časopis a noviny" a "Interní tištěný časopis a noviny" zaslání v elektronické i tištěné verzi v odpovídajícím počtu, tzn. tři po sobě jdoucí vydání po třech výtiscích. Všechna vydání musí být zveřejněna v roce, který se v daném ročníku soutěže posuzuje. Elektronické verze v podobě náhledového PDF nahrajte v rámci přihlášky. Výtisky zašlete na adresu pořadatele soutěže, PR Klub, z. s., Americká 579/17, 120 00 Praha 2. Pokud publikace vychází méně často než třikrát ročně, zašlete všechna vydání z loňského roku. Do soutěže se mohou přihlásit i publikace, které jsou určené k prodeji. Prodaná část však nesmí přesáhnout 50 % celkového nákladu periodika.
 • V kategoriích "Brožura, katalog a leták" a "Výroční zpráva" zaslání v elektronické i tištěné verzi v odpovídajícím počtu, tzn. tři výtisky. Elektronickou verzi v podobě náhledového PDF nahrajte v rámci přihlášky. Výtisky zašlete na adresu pořadatele soutěže, viz výše.
 • Uhrazení registračního poplatku ve výši 5 950 Kč / 240 € bez DPH.
 • Neziskové organizace se mohou přihlásit do jedné hlavní kategorie zdarma, pokud zpracovatelem většiny projektu typu kampaň není externí agentura či jiný subjekt. Do dalších hlavních kategorií se lze registrovat pouze za standardní poplatek.

 

Podmínky pro zařazení přihlášených prací do oborové kategorie soutěže:

 • Přihláška do oborové kategorie je podmíněna přihláškou do jakékoliv hlavní kategorie.
 • Registrační poplatek za každou přihlášku do oborové kategorie činí 1 950 Kč / 79  bez DPH.
 • Neziskové organizace se mohou přihlásit do jedné oborové kategorie za poloviční cenu, tj. 975 Kč / 40 € bez DPH, pokud zpracovatelem většiny projektu typu kampaň není externí agentura či jiný subjekt. Další přihlášky podléhají stejným pravidlům jako pro ostatní přihlašovatele.

 

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021 (včetně), uhrazení registračního poplatku na základě faktury vystavené PR Klubem je nutné nejpozději do tohoto data. Faktura bude zaslána každému přihlašovateli na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do několika dní od přihlášení. 

Právo na účast v soutěži vzniká dodržením všech výše uvedených podmínek.

 

Kritéria hodnocení

Obecná kritéria pro hodnocení kategorií jsou:

 • Míra inovace a originality (do jaké míry je projekt novátorský a jedinečný)
 • Kreativní proces (hodnocení tvůrčí práce s jednotlivými složkami projektu z hlediska audiovizuálního či grafického ztvárnění)
 • Efektivita (zásah cílové skupiny a dosažení vytyčených cílů)  
 • Kvalita realizace (jak zdařile se podařilo myšlenku projektu realizovat)

Kritéria jsou vždy doplněna o další body relevantní k dané kategorii. 

 

Konflikt zájmů

Porotce je po seznámení s hodnocenými médii povinen ohlásit případný střet zájmů. Střet zájmů definujeme především jako situaci, která ohrožuje důvěru v nestrannost porotce, při které by mohl zneužít svého postavení k získání prospěchu pro sebe či jiné spřízněné subjekty a která je v rozporu s povinností porotce zabezpečit hodnocení všech soutěžních médií výhradně na základě jejich kvalit. Porotce proto nesmí hodnotit médium, které sám připravil, na jehož přípravě se podílel, či to, které vzniká u jeho zaměstnavatele, na straně jeho klienta nebo u osoby blízké.


Hlas porotce, který ohlásí střet zájmů, se nezapočítává do celkového hodnocení. Nedochází však k diskvalifikaci jeho hodnocení u ostatních médií. Pro vyhodnocení jsou použity průměrné hodnoty z hodnocení ostatních porotců. Je-li střet zájmů nahlášen u více než tří médií v jedné kategorii, musí organizátor soutěže porotce buď z hodnocení vyřadit, nebo zajistit jeho přeřazení v rámci porot tak, aby hodnotil pouze kategorie, u kterých ve střetu zájmů není.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku